ถวายเทียนพรรษาแล้วดีอย่างไร?

วันที่:

อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา 

        เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน โดยการทำและแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีวันเข้าพรรษา ของชาวพุทธ ที่ได้กระทำต่อเนื่องกันมาแต่พุทธกาล โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( https://sites.google.com ) 

อานิสงส์ ของการถวายเทียนพรรษา

1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
2. คลี่คลายเรื่องราวต่าง ๆ จากร้ายกลายเป็นดี
3. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร เป็นที่รักของผู้อื่นและเทวดาทั้งหลาย

คำถวายเทียนพรรษา
ยัค เฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.taomungkorn.com

4258
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag